Nagłówek Napis

UWAGA RODZICE!!!

Informacja do rodziców:

Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy informuje że wznowienie  zajęć  – wychowawczo – opiekuńczych dla dzieci, planowane jest od dnia 01.06.2020 gdy Organ prowadzący wyrazi zgodę i wyda stosowane oświadczenie.

Jednocześnie informujemy :

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN do przedszkola przyjęte zostaną tylko dzieci obojga rodziców pracujących.

    Praca przedszkola będzie regulowana wewnętrznymi procedurami obowiązującymi na czas epidemii, które m.in. będą warunkować ilość dzieci przyjętych do przedszkola. Prosimy o zapoznanie się z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w naszym przedszkolu.

Podejmując decyzję o powrocie do przedszkola  pamiętajmy że dla dobra i zdrowia  najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla dzieci i rodzin , chroniącym przed zakażeniem, jest zapewnienie dzieciom opieki domowej.

Rodzice samodzielnie podejmują ryzyko dotyczącą ich dzieci i świadomie decydują się na istniejące zagrożenie zakażeniem COVID-19.

 

Ze względu na wcześniejszą konieczność zaplanowania organizacji pracy przedszkola, Rodzice są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i deklaracji   dotyczącej uczęszczania dziecka do przedszkola, które to  należy odesłać wypełnione na adres email przedszkolelubrza@onet.eu do dnia 27 maja 2020 do godz. 1300 lub zgłosić się telefonicznie do przedszkola.

 

             PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII COVID-19

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 

      ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU:

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani będą Ci sami nauczyciele i opiekunowie.
 3. W grupie może przebywać do 12 dzieci.  Minimalna przestrzeń do zabawy i zajęć dla dzieci zgodna z wytycznymi GIS to  4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. Liczba dzieci w grupie uzależniona będzie od metrażu sali.
 4. W sali, w której przebywa grupa zostaną usunięte  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywan ). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą one  dokładnie czyszczone i  dezynfekowane przed użyciem przez kolejne dziecko.
 5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek (poduszki , kocyki , klocki ,książki, itp .
 6. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.
 7. Co najmniej raz na godzinę sale w której  będą przebywać dzieci będą  wietrzone.
 8. Poszczególne grupy dzieci nie będą miały ze sobą kontaktu.
 9. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 10. W każdej grupie znajduje się termometr bezdotykowy.
 11. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe będzie  wyłącznie na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
 12. Sprzęt na placu zabaw czyszczony będzie każdego dnia z użyciem detergentu  lub dezynfekowany.
 13. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 14. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji  z rodzicami/opiekunami dziecka.
 15. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 16. Na terenie przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.
 17. Osoby trzecie powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach , za zgodą dyrektora i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa , rękawiczki ,dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe.

      PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :

 1. Do przedszkola przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci, bez objawów infekcji i tylko przez zdrowego rodzica /opiekuna
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu
  jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do holu. Po zmierzeniu temperatury w obecności rodzica dziecko po rozebraniu się w szatni zostanie zaprowadzone do łazienki w celu umycia rąk i odprowadzone do grupy.
 4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakładania w placówce rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.
 5. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel.
 6. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny.
 7. Dzieci nie mogą być przyprowadzane/odbierane przez dziadków.
 8. Dzieci przyprowadzane są tylko do godziny 8:00, po tej godzinie placówka zostaje zamknięta i w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do placówki.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 10. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka
  z przedszkola.
 11. Przy odbiorze dziecka rodzic dzwoni dzwonkiem przy drzwiach wejściowych i oczekuje na przyjście pracownika Przedszkola . pracownik ubiera dziecko w szatni i przekazuje je rodzicowi/opiekunowi.
 12. Dzieci z objawami infekcji wirusowej, chorób skórnych oraz objawów sugerujących chorobę nie mogą uczęszczać do przedszkola.
 13. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbierania telefonów z placówki.

 

       HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
  z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
 4. Woźna odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach.
 5. Pomoc nauczyciela odpowiedzialna za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.
 6. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników dyrektor przedszkola. (karta monitoringu)
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,
  tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

      GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
 • stosowania środków ochrony osobistej,
 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
 • mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC
  lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.
 1. Posiłki wydawane są w jadalni przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza pomoc nauczyciela.
   Po zakończonym posiłku  odwozi ona naczynia na zaplecze kuchenne.
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

 

     POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA.

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony fartuch ochronny i płyn dezynfekujący) pomieszczenie ( jedna z sal, izolatka ), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. Podczas pobytu dziecka w Przedszkolu, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów (gorączka , kaszel, duszności ) złego samopoczucia  należy od izolować dziecko od grupy  powiadomić dyrektora przedszkola oraz telefonicznie rodzica / prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka.
 5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.
 6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.
 7. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się , przed przybyciem jego rodzica / opiekuna Dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informację na temat stanu zdrowia dziecka.
 8. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenia rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązani sa do poinformowania Dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.

 

     PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Poleca się ustalenie  listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 6. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym
 7. W przypadku , gdy dziecko lub pracownik przedszkola zostanie skierowane do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci.
 8. Dyrektor w porozumieniu z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym oraz z organem prowadzącym Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola w celu przeprowadzenia pełnej dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów przedszkolnych.

   

Deklaracja  uczęszczania dziecka

do Gminnego Przedszkola Publicznego  w Lubrzy

w okresie epidemii koronawirusa COVID – 19

 

 

INFORMACJA OGÓLNA:

 1. Ja niżej podpisana/y deklaruję  uczęszczanie córki/syna  …………………..………………………

                                                                                                                               (imię i nazwisko dziecka)

 

do Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy z oddziałami zamiejscowymi w Dytmarowie, Trzebini, Nowym Browińcu  właściwe podkreślić) w okresie  epidemii spowodowanej koronawirusem COVD – 19.

 1.  Jednocześnie informuję, że nie ma osoby, która może sprawować opiekę nad dzieckiem.

 

DEKLAROWANY CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od …........… do …....……(pełne godziny zegarowe)

 

NUMER TELEFONU DO NATYCHMIASTOWEGO KONTAKTU Z RODZICEM / PRAWNYM OPIEKUNEM:

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW:

 

 1. Oświadczamy, że wykonujemy obowiązki zawodowe na terenie zakładu pracy.
 2. Oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 3. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin.

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ:

 • Do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym.
 • Przyprowadzania do placówki tylko zdrowego dziecka, bez objawów chorobowych, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
 • Do przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki tylko osobiście - przez rodziców (brak takiej możliwości dla dziadków). Nie są akceptowane dotychczasowe upoważnienia.
 • Przyjmuję do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki.
 • Nie posyłania dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 • Natychmiastowego odbierania telefonów z placówki.
 • Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19.
 • Zobowiązuję się przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki w ściśle zadeklarowanych godzinach.

 

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka w momencie wejścia do przedszkola oraz w każdej sytuacji, w przypadku wystąpienia u niego  niepokojących objawów chorobowych.

 

      ………………………………..………..                     ……………..………………………….

(Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki)                                    Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna)

 

 

 

 

………………………., dnia ………………………………………..

      miejscowość

 

 

*Deklaracja nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki.

 

Zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności przyjmowane będą: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W LUBRZY
 

 1. Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………………………nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19  oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
 2. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia).
 3. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 4. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników,
  opiekunów w placówce i innych dzieci w placówce COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.
 5. W  przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 6. Oświadczam, że w czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 7. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar,
  kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały
  kwarantannę.
 8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego
  dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu.
 10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w holu może znajdować się
  maksymalnie jedno dziecko i jeden rodzic/opiekun prawny. Pozostałe będą oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami z zachowaniem dystansu społecznego min. 2m. Podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej i należy dezynfekować ręce oraz maksymalnie ograniczyć rozstanie z dzieckiem.
 11. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję
  Przedszkola.
 12. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję przedszkola w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów
  wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.
 13. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
 14. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

 

 

 •  

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 


………………………… dnia.....................................

                                                                                   (miejscowość)

 

Dane dziecka (imię, nazwisko)

...........................................................

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące ryzyka

                         zakażenia patogenami przenoszonymi drogą kropelkową

 

Podczas przebywania w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lubrzy z oddziałami zamiejscowymi, pomimo zastosowania procedur i środków ochrony, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Rodzic dziecka (lub prawny opiekun dziecka), rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań COVID-19, w tym nieodwracalne uszkodzenia płuc oraz zgon, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby ( w tym rodzina dziecka).

 

Oświadczam, że jestem świadom/świadoma opisanego powyżej ryzyka podczas kolejnych dni przebywania w placówce, a podpis składam dobrowolnie

 

…....................….......................................................

( własnoręczny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

Powrót do wyboru aktualności