Nagłówek Napis

Płatności

Płatności uiszcza się do 15-tego każdego miesiąca

Zmiana w opłatach

Informujemy, że w godzinach 8:00-13:00 realizowana jest podstawa programowa.

Kolejne godziny pobytu dziecka w przedszkoolu wynoszą 0,60 groszy za każdą kolejną godzinę. Opłata za godziny dodatkowe za 2 i kolejne dziecko – 50% stawki za godziny dodatkowe